Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą: parenka priemones,savarankiškai ir kūrybingai kuria ugdomąją aplinką, ugdo vaikus pagal individualias ugdymo(si) programas.

Skiria daug dėmesio vaiko mokėjimo mokytis gebėjimams: norui ir poreikiui mokytis, atsakomybei už savo mokymąsi, atkaklumui siekiant užsibrėžto tikslo, gebėjimui apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus.

Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie jų pasiekimus informuoja tėvus.